Love for Bording KFUM og K Håndbold

 

$ 1 Navn og formål

 1. Bording KFUM og K Håndboldklub, er en sammenslutning af Guldforhoved KFUM og K’s Idrætsafdeling og Hestlund Idrætsforening, som er en afdeling under KFUM og K’s Idrætsforbund i Danmark.
 2. Klubbens formål er i overensstemmelse med love for KFUM og K’s Idrætsforbund at lede og udvikle idrætslivet inden for KFUM og K på en sådan måde, at der sigtes mod det hele menneske, og at evangeliet forkyndes så unge føres til tro på Jesus Kristus og dermed hjælper til at tage levende del i menighedens fællesskab.

$ 2 Medlemskab

 1. Som aktive medlemmer kan optages enhver, der vil dyrke idræt, og som vil indordne sig under klubbens love og respektere formålsparagraffen. Som passive støttende medlemmer kan optages enhver, der er interesseret i klubbens arbejde
 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse. Udmeldelse kan kun ske, hvis man ikke er i kontingentrestance.
 3. Kontingent for aktive medlemmer fastsættes hvert år af bestyrelsen. Kontingent for passive medlemmer er frivilligt, dog mindst 10 kr. Årligt. Bestyrelsen kan udelukke er medlem fra træning, hvis vedkommende er i kontingent restance. Angående kontingent frihed træffer bestyrelsen afgørelse i hvert enkelt tilfælde.
 4. Et medlem kan forudgående varsel af bestyrelse udelukke, såfremt vedkommende liv og opførsel er i strid med afdelingens formål.
 5. Deltagelse i stævner, konkurrencer, opvisninger o.l. kan kun finde sted, når bestyrelsens tilladelse er indhentet.

$ 3 Ledelse

 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.
 2. Bestyrelsens medlemmer vælger på generalforsamlingen for en periode på 2 år. Endvidere vælges hver år 2 suppleanter
 3. Bestyrelse konstituerer sig hvert år med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte div. Underudvalg, såsom ungdomsudvalg, festudvalg, økonomiudvalg o. lign.
 5. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne og generalforsamling.
 6. Der kan nedsættes forskellige udvalg, såsom festudvalg, materialevalg, økonomiudvalg o. lign.
 7. I tilfælde af, at der oprettes nye afdelinger med selvstændige bestyrelser, kan formændene og næstformændene for disse optages i hovedbestyrelsen i stedet for de på generalforsamlingen valgte medlemmer. Hovedbestyrelsen kan evt. udvides til 9 medlemmer.
 8. Klubben tegnes af hovedbestyrelsens formand, eller i dennes fravær af næstformanden, sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til at udstede checks, girokort samt kvitteringer vedrørende løbende sager i driftsmæssigt henseende.
 9. Klubben regnskabsår er fra 01-01 til den 31-12. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for klubben økonomi. Ungdomsbestyrelse kan dog inden for rammer fastsat af hovedbestyrelsen administrere en del af klubbens midler.
 10. Bestyrelserne skal sørge for, at klubbens arbejdsområde ikke alene bliver idrætslige, men også kommer til at omfatte møder, fester, stævner, rejser og klubaftner, som kan fremme kammeratskaber og sammenholdet i klubben.

$ 4 Generalforsamling

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned
 2. Indvarsling skal ske mindst 10 dage før generalforsamlingen med annonce i lokal avis eller skriftligt til alle stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden, hvorpå følgende punkter skal forefindes:
  • Valg af dirigent
  • Beretninger om arbejdet i det forløbne år til godkendelse.
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  • Behandling af evt. indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Valg af suppleanter.
  • Nedsættelse af evt. udvalg.
  • Valg af to revisorer.
  •  
 3. Eventuelle forslag fra medlemmernes side skal være bestyrelsen i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.
 4. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ¼ af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.
 5. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer
 6. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer over 14 år.
 7. En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 8. Afstemning skal foregå skriftligt og afgøres ved almindeligt flertal jvf. Dog § 5 og 6. I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelse foretages der omvalg mellem de pågældende. Opnås der heller ikke derved afgørelse, foretages der lodtrækning.
 9. Suppleanter vælges for et år af gangen. Såfremt et medlem af bestyrelsen udgår, indtræder suppleanten, som derefter sidder det afgående medlems periode ud.

$ 5 Lovændringer

 1. Forslag til ændringer i eller tilføjelser til nærværende love skal angives på dagsordenen som et særligt punkt. Forslaget er vedtaget, når der på generalforsamlingen mindst 2/3 stemmer for.

$ 6 Opløsning

 1. Forslag til opløsning af klubben skal angives på dagsordenen som et særligt punkt og er vedtaget, når mindst ¼ på generalforsamlingen stemmer for.
 2. I tilfælde af opløsning overføres klubbens regnskab til Bording KFUM og K. Formue, material m.m. hensættes til rådighed for evt. nyoprettet klub eller idrætsafdeling inden for de følgende 5 år.

 

Således vedtaget på 1. generalforsamling den 14/10 1969 med seneste ændring den 6/9 2000.